Algemene Voorwaarden Fit met Meer

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer: Merel Molewijk
 2. Bedrijf: Fit met Meer
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een personal training- of coachingsovereenkomst aangaat met de ondernemer;
 4. Sessie: een afspraak ten behoeve van de uitvoering van een begeleiding en persoonlijke trainingssessie.

Artikel 2 – De ondernemer

Naam: Merel Molewijk

Emailadres: merel@fitmetmeer.nl

Website: www.fitmetmeer.nl

KvK-nummer: 70154260

Bank: NL58RABO0325206546

BTW-identificatienummer: 1730.26.771.B.01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van de ondernemer en op elke overeenkomst tussen ondernemer en klant;
 2. Voordat een personal training- of coachingsovereenkomst wordt gesloten, wordt de klant gewezen op onderstaande algemene voorwaarden en gevraagd hiermee akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 4 – De personal training- of coachingsovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand met de ondernemer als zodanig;
 2. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden;
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 – Termijnen personal trainings- of coachingstraject

 1. Het eerste trainings- of coachingstraject bestaat altijd uit 10 sessies;
 2. Vervolgtrajecten kunnen per stuk, per 5 of per 10 sessies afgesloten worden.

Artikel 6 – Sessies

 1. Sessies dienen tijdig, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, te worden geannuleerd bij de ondernemer. Indien een sessie korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal de trainingssessie doorberekend worden;
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor sessies te weigeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden met de klant, indien de klant herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet verschijnt bij de afgesproken sessies of na herhaaldelijk binnen 24 uur annuleren van afspraken, zoals genoemd in artikel 6.1, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, gedeeltelijk of volledig, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

Artikel 7 – Deactivering personal training- of coachingstraject

 1. Indien de klant een ernstige blessure heeft opgelopen en/of de cliënt moet een operatie ondergaan, is het mogelijk om het personal trainings- of coachingstraject tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig door de klant wordt aangegeven bij de ondernemer. Als de klant geen contact met de ondernemer opneemt gelden artikel 6.1 en 6.2. Let op, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. waardoor er niet aan enige fysieke activiteit gedaan kan worden. Bij bijv. verkoudheid is het niet mogelijk om het traject tijdelijk stop te zetten. Het personal trainings- of coachingstraject zal weer hervat worden zodra de klant hersteld is van de ernstige blessure.
 2. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk met aantoonbaar nalatenschap niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de einddatum van de overeenkomst overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval niet plaats.
 3. In het geval dat de ondernemer als gevolg van overmacht tijdelijk zijn verplichting niet kan nakomen, heeft hij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst zijn verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn. Restitutie van de betaalde, nog openstaande sessies vindt in dat geval wel plaats.
 4. Indien de klant zelf besluit het traject stop te zetten, om redenen anders dan artikel 7.1, vindt (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag nimmer plaats.

Artikel 8 – Tarieven

 1. Gedurende de geldigheidsduur van de overeenkomst worden de prijzen van de producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 9 – Betaling

 1. Indien er voor gekozen is om het bedrag in een keer te betalen, dient het totaalbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn;
 2. Indien er voor gekozen is om te betalen in 2 termijnen, dient elke termijn binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan;
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de klant dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat tot lichamelijke inspanning.
 2. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit is ontstaan uit nalatig handelen van de ondernemer.
 3. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de klant of derden als gevolg van het uitvoeren van de personal training- of coachingsovereenkomst, ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.
 4. De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid zowel voor, tijdens als na de training te melden, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
 5. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de klant zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen resultaat. De ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die door of vanwege de ondernemer zijn ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege de door de ondernemer ingeschakelde derden zijn ontwikkeld.
 2. Alle door de ondernemer verstrekte of in het kader van het personal trainings- of coachingstraject vervaardigde teksten, informatie, methodieken, instrumenten en trainingsschema’s et cetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de klant. De klant is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging en openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.
 3. Ook bij (tussentijdse) beëindiging/opzegging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geldt artikel 11.

Artikel 12 – Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten personal training- of coachingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 3. De ondernemer kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten personal training- of coachingsovereenkomst met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.fitmetmeer.nl’. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de personal training- of coachingsovereenkomst ontbinden. Dit ontslaat de klant echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 13 – Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door de ondernemer slechts gebruikt voor de administratie van de ondernemer. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. De ondernemer verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 3. De ondernemer zal zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven